Deklaracja dostępności Supraśl

Żłobek Samorządowy w Supraślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek.suprasl.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zamieszczone są skany dokumentów pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

Pliki PDF, ODT, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

focus wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Jarocka-Utko
 • E-mail: patrycja.jarocka@suprasl.pl
 • Telefon: 85 7222800

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Samorządowego w Supraślu
 • Adres: Żłobek Samorządowy w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1b, 16-030 Supraśl
 • E-mail: zlobeksuprasl@suprasl.pl
 • Telefon: 85 7222800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Samorządowy w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1b, 16-030 Supraśl

Budynek żłobka jest ogrodzony.

Do budynku prowadzą dwa wejścia przez furtkę i bramę od strony ulicy Szkolnej. Nad wejściami znajdują się daszki.

Wejście główne jest z wysokości chodnika, wejście drugie, gospodarcze prowadzi przez pięć stopni. Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest skrzydłem budynku Szkoły Podstawowej w Supraślu i jest parterowy. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się domofon, przez który można poprosić o wejście do budynku i pomoc w poruszaniu się po nim.

Bezpośrednio przed budynkiem nie ma parkingu, najbliższy parking znajduje się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Supraślu od strony ulicy Piłsudskiego i posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do holu budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, są tam oznaczenia w postaci piktogramów.